За Каунт
Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ Скопје, веќе две децении е лидер во обезбедување на даночни, сметководствени, финансиски и правни услуги на мали и средни субјекти

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

06.10.2015 07:48:06

ПРЕНОС НА УДЕЛ БЕЗ НАДОМЕСТ

повеќе

Физичкото лице на кое е пренесен уделот без надомест (нов сопственик), врз основа на договор за подарок може да се оданочи или со персонален данок на доход согласно одредбите од член 55-а од Законот за персонален данок на доход (ЗПДД) или со данок на наследство и подарок согласно одредбите од член 10 до член 18 од Законот за даноците на имотот

08.8.2015 05:47:31

ОДАНОЧУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД НА КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЖБА НА АКЦИИ И УДЕЛИ

повеќе

Најновите измени и дополнувања во Законот за персоналниот данок на доход (ЗПД) со примена од 17 Јули 2015 година (Службен весник на РМ бр.116/2015) се однесуваат на оданочување со персонален данок на доход на капитални добивки остварени од продажба на акции и удели.

16.7.2015 08:03:31

ОДАНОЧУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

повеќе

Најновите измени и дополнувања во Законот за персоналниот данок на доход (ЗПД) со примена од 17 Јули 2015 година (Службен весник на РМ бр.116/2015) се однесуваат на оданочување со персонален данок на доход капитални добивки остварени од продажба на недвижен имот.

23.6.2015 19:32:10

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ

повеќе

Со последните измени и дополнувања на Законот за архивски материјал (Службен весник на РМ бр.72/2015), а со примена од 13 Мај 2015 година, се врши поедноставување на канцелариското и архивското работење за приватните фирми (иматели на приватен архивски материјал), со помалку од 50 вработени.

23.6.2015 16:32:12

ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА

повеќе

Правото на дневница за службено патување во странство е уредено со член 113 став 1 точка 1 од Законот за работните односи (Службен весник на РМ број 145/2014) и член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Службен весниик на РМ број 115/2014).

23.6.2015 16:01:04

ФИЗИЧКИ ЛИЦА/ГРАЃАНИ - ДДВ ОБВРЗНИЦИ

повеќе

Физички лица/граѓани кои остваруват приходи од издавање под закуп или подзакуп на недвижен или движен имот (деловен простор, гаражи, простории за одмор и рекреација, земјиште, опрема, превозни средства и друг вид на имот), од 1 Јануари 2015 година имаат законска обврска да се регистрираат за целите на ДДВ, согласно член 51 од Законот за данок на додадена вредност (ЗДДВ)

23.6.2015 14:26:31

Соопштение на УЈП во однос на измените на Законот за придонеси и објавена нова верзија на МПИН клиентски софтвер

повеќе

НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ СОГЛАСНО ИЗМЕНИТЕ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

23.6.2015 14:15:23

ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИ ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР

повеќе

Со измените и дополнувањата на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување од 29.07.2014 год. (Службен весник на РМ бр. 113/14), се воведе обврска за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и на приходи остварени по основ на склучени договори за дело, авторски и други договори.

12.5.2015 14:22:14

УПАТСТВО за навремено исполнување на паричните обврски помеѓу економски оператори од приватен сектор согласно Законот за финансиска дисциплина

повеќе

Основна цел на ова Упатство е информирање на даночните обврзници за исправна примена на Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) и активностите кои ги превзема Управата за јавни приходи при неисполнување на паричните обврски помеѓу економските опратори од приватниот сектор.

11.5.2015 14:42:20

ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ КАЈ САМОВРАБОТЕНО ЛИЦЕ , ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ И САМОСТОЈНИ ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ

повеќе

Со најновите измени во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување објавени во Службен весник на РМ број 20/12.02.2015 год. и 48/25.03.2015 год. со примена од 12 Февруари 2015 год. обврзниците: адвокати, нотари, извршители, ревизори, стечајни управници и други трговци поединци и самостојни вршители на дејност, се дефинирани најниската и највисоката основица за пресметка и плаќање на придонесите.