За Каунт
Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ Скопје, веќе две децении е лидер во обезбедување на даночни, сметководствени, финансиски и правни услуги на мали и средни субјекти

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

27.6.2015 06:11:16

Физичко лице – ДДВ обврзник

повеќе

До 15 Јануари 2015 година, физичките лица кои остваруваат приходи од закуп и под закуп на недвижен или движен имот (деловен простор, гаражи, простории за одмор и рекреација, земјиште, опрема, превозни средства и друг вид на имот) поднесоа пријава за регистрација за целите на ДДВ. УЈП ги регистрира со издавање на Решение за ДДВ обврзник, меѓутоа се појавија доста дилеми и прашања, како:

17.10.2014 13:18:51

Член 53 од ЗДДВ (втор дел)

повеќе

Применета даночна стапка. Во фактурата задолжително се искажува по која даночна стапка е извршен прометот (5 или 18%) и пресметан износ на ДДВ-то или се наведува по кој член сте ослободени или ДДВ-то е пренесено по чл. 32-а од ЗДДВ.

17.10.2014 13:17:14

Член 53 од ЗДДВ

повеќе

Во пракса доста често се случува даночните обврзници кои го искористиле правото на одбивка на претходниот ДДВ при надворешни контроли да не им биде признат, бидејќи влезните фактури не ги содржат основните елементи пропишани во член 53 од ЗДДВ.

17.10.2014 13:12:27

Исправна примена на членот 32-а од ЗДДВ (Четврт дел)

повеќе

Авансни плаќања и примена на член 32-а од ЗДДВ

17.10.2014 13:02:17

Исправна примена на членот 32-а од ЗДДВ (Трет дел)

повеќе

Значи, за примена на механизмот на пренесување на даночната обврска согласно член 32-а од ЗДДВ, прометот мора да има непосредно влијание врз супстанцата на градбата, т.е. мора да се врши проширување, подобрување, отстранување или одржување на супстанцата. Овде спаѓаат и трошоците за одржување (на пример услуги за поправка).

11.9.2014 14:20:12

Исправна примена на членот 32-а од ЗДДВ (Втор дел)

повеќе

Ќе извоиме одделни изрази употребени во Законот за градење кои треба да се имаат во предвид при примената на член 32-а од ЗДДВ и тоа.

18.8.2014 12:06:40

Исправна примена на членот 32-а од ЗДДВ (Прв дел)

повеќе

Со воведување на новиот член 32-а во ЗДДВ (“Службен весник на РМ“ број 12/2014) од самиот почеток на примената (01.02.2014 година) и различните толкувања кај многу даночни обврзници предизвика дилеми за опфатот на прометот на кој се применува механизмот на пренесување на даночната обврска.