За Каунт
Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ Скопје, веќе две децении е лидер во обезбедување на даночни, сметководствени, финансиски и правни услуги на мали и средни субјекти

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

21.8.2017 13:50:43

Лиценца за работа за КАУНТ

повеќе

Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ ДООЕЛ Скопје” се стекна со лиценца за работа издадена од Инситутот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.

09.12.2015 08:17:08

Физички лица без регистрирана дејност можат во сопственост да градат станбени згради за индивидуално домување со бруто површина до 300 м2

повеќе

Согласно Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност (“Службен весник на РМ“ бр. 199/30.12.2014, 147/27.08.2015), се забранува вршење на дејност од страна на физичко лице која не е регистрирана кај надлежен орган, а нема да се смета за вршење на нерегистрирана дејност како „работа за сопствени потреби“

19.11.2015 19:11:14

Дали сте исплатиле регрес за годишен одмор (К-15)?

повеќе

Согласно Законот за работни односи и општиот колективен договор за приватен сектор на РМ, секој работодавач има законска обврска да исплати регрес за годишен одмор (К-15) заклучно до 31.12.2015 година

27.10.2015 09:19:20

Нова Аконтативна даночна пријава за остварени капитални добивки (образец ПДД-АДП/КД)

повеќе

Согласно измените во Законот за персоналниот данок на доход објавени во “Службен весник на РМ број 116 од 2015 год. и Правилникот за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за капитални добивки објавен во “Службен весник на РМ“ број 179 од 16.10.2015 год. пропишан е нов образец ПДД-АДП/КД со примена од 17.10.2015 година

21.8.2015 11:35:03

Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец согласно Законот за прекршоци

повеќе

Со новиот Закон за прекршоци, објавен во Службен весник на РМ бр. 124 од 23.07.2015 год. а со примена од 31.07.2015 год. се намалени прекршочните казни за правните и физичките лица, односно се внесуваат неколку новини во пропишувањето и изрекувањето прекршочни санкции, како:

08.8.2015 05:12:18

Нова консултантска услуга од КАУНТ

повеќе

Постапка за вонсудско спогодување согласно Закон за вонсудско спогодување со примена од 22 јануари 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014), е со цел на друштвото кое се наоѓа во состојба со економско-финансиски потешкотии во работењето да му се овозможи да ја надмине состојбата на неликвидност или таа да премине во трајна неспособност за плаќање-инсолвентност, а на доверителите да им се овозможи поповолни можности за намирување на нивните побарувања.

16.7.2015 07:27:59

НЕПЛАТЕНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО ДО 2008 ГОДИНА РАБОТНИЦИТЕ МОЖАТ САМИ ДА СИ ГИ ПЛАТАТ

повеќе

Со одредбите на член 1 од Законот за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување (Службен весник на РМ, бр. 97/15), е уредено:

14.5.2015 13:19:17

ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

повеќе

Пријавете се на Јавниот оглас за невработени евидентирани лица и искористете ја можноста за бесплатно учество на обуката за преквалификација и доквалификација на стручен кадар - Службеник во книговодство

15.8.2014 14:32:18

Обврска за исплата на регрес за годишен одмор

повеќе

Секој работодавач има законска обврска на вработените да им исплати регрес за годишен одмор, според тоа ќе објасниме кој услов треба да го исполни работникот.

15.8.2014 09:40:32

Одложување на примената на последните измени на законот за регистрирање на готовинските плаќања од 1 мај 2014

повеќе

Законот за регистрирање на готовинските плаќања е повторно изменет и дополнет со објава во “Службен весник на РМ“ бр. 188 од 31 декември 2013 година, про што измените влегоа во сила на 8 јануари 2014 год. така што истиот ќе се применува од 1 мај 2014 година.