Каунт новости

21.08.2017

Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ ДООЕЛ Скоп?е” се стекна со лиценца за работа издадена од Инситуто...

Прочита? пове?е

Зачленете се за бесплатен е-Информатор

Поставете праша?е

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Пове?е

Мена?ерски совет на месецот

Симонида Георгиевска

Вашиот Каунт советник

Топ совети од нашиот тим

Пове?е...

Каунт блог стати?а

Светлана ?овановска

Генерален директор на Каунт

Физичко лице – ДДВ обврзник

До 15 ?ануари 2015 година, физичките лица кои остваруваат приходи од закуп и под закуп на недвижен или движен имот (деловен простор, гаражи, простории за одмор и рекреаци?а, зем?иште, опрема, превозни средства и друг вид на имот) поднесоа при?ава за регистраци?а за целите на ДДВ. У?П ги регистрира со издава?е на Решение за ДДВ обврзник, ме?утоа се по?ави?а доста дилеми и праша?а, како:

Пове?е...